Medipulse Analytics
Algemene Voorwaarden 2018

Artikel 1: Definities

 1. In deze voorwaarden wordt Medipulse Analytics V.O.F., gevestigd te Rotterdam, KvK Rotterdam 53859510, aangeduid als Medipulse.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Medipulse een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Medipulse een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Dienst: de specifieke dienst die Medipulse met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel offerte.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Medipulse en opdrachtgever krachtens welke Medipulse de dienst zal uitvoeren.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en prijzen

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Ieder voorstel, offerte of aanbieding van Medipulse mogen zonder diens toestemming niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden
 3. Binnen de offerte is opgenomen wat bij de dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Enkel de binnen de offerte aangegeven omschrijving van de dienst is bindend.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Medipulse niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. De opgestelde offerte is geldig tot 14 dagen na verzending door Medipulse, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 7. De vermelde prijzen op de website, offertes en andere documentatie van Medipulse zijn onder voorbehoud van typefouten. Tevens worden voor de gevolgen van dergelijke fouten geen aansprakelijkheid aanvaard.
 8. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 9. De overeenkomst start vanaf het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding door opdrachtgever wordt ontvangen door Medipulse.
 10. Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever aangepaste voorwaarden stelt, anders dan vermeld in de Algemene Voorwaarden, zijn deze enkel bindend voor Medipulse indien deze schriftelijk door Medipulse zijn aanvaard.

Artikel 3: Contractsduur, leveringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Medipulse en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de periode zoals deze staat beschreven in de overeenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de overeenkomst. Zonder schriftelijk opzegging, tijdig voor een opzegtermijn van één maand, zal de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van drie maanden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn zal Medipulse de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Medipulse zal daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Medipulse heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien Medipulse gegevens behoeft van de Opdrachtgevende partij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgevende partij deze juist en volledig aan Medipulse ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De aangepaste overeenkomst vervangt bij ondertekening de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Medipulse is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– de Opdrachtgevende partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Medipulse ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgevende partij de verplichtingen niet zal nakomen;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgevende partij niet langer van Medipulse kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Medipulse kan worden gevergd.

 1. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgevende partij toerekenbaar is, is Medipulse gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Medipulse, zal Medipulse in overleg met de Opdrachtgevende Partij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgevende partij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Opdrachtgevende partij is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgevende partij in rekening gebracht. Medipulse zal de Opdrachtgevende partij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Opdrachtgevende partij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Medipulse genoemde termijn te voldoen, tenzij Medipulse anders aangeeft.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgevende Partij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgevende Partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Medipulse vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5: Overmacht

 1. Medipulse is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgevende Partij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Medipulse geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Medipulse niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Medipulse heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Medipulse zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Medipulse kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6: Facturatie, betaling en incassokosten

 1. Medipulse zendt een factuur voor de betaling. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Medipulse aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Medipulse aangegeven. Medipulse is gerechtigd om periodiek te factureren en volgens een automatische incasso overeenkomst tot wederopzegging.
 2. Indien in de overeenkomst is oggenomen dat een voorschot betaald dient te worden voorafgaande aan het uitvoeren van de werkzaamheden, dient de betaling hiervan te geschieden binnen 14 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de offerte.
 3. Indien de Opdrachtgevende Partij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan wel het voorschot, dan is de Opdrachtgevende Partij van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgevende Partij is alsdan een rente verschuldigd. De Opdrachtgevende Partij is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgevende Partij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Medipulse heeft het recht de door Opdrachtgevende Partij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de directe en indirecte incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Medipulse kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgevende Partij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Medipulse kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de Opdrachtgevende Partij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgevende Partij. Indien Medipulse echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgevende Partij worden verhaald. De Opdrachtgevende Partij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Garanties, onderzoek

 1. De door Medipulse te leveren diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Medipulse heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Medipulse is nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. Eventuele gebreken dienen binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk aan Medipulse te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Medipulse in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgevende Partij dient Medipulse in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgevende Partij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Medipulse de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn schriftelijke kennisgeven aan de Opdrachtgevende Partij en ter keuze van Medipulse, de zaak vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgevende Partij te voldoen.
 6. Indien Medipulse in opdracht van de opdrachtgevende partij hardware aanschaft, in het geval dit is overeengekomen in de offerte, dan zijn de bepalingen omtrent garantie en service overeenkomstig aan de bepalingen van de fabrikant/leverancier. Medipulse draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verplichtingen die de fabrikant/leverancier richting de opdrachtgevende partij heeft.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien Medipulse aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Medipulse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medipulse is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgevende Partij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Medipulse voor directe schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Medipulse van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Medipulse, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (inclusief btw).
 4. Medipulse is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 5. Medipulse is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Medipulse meldt.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Medipulse of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Medipulse voor alle aanspraken van derden die jegens Medipulse mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen. Medipulse zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.
 9. Medipulse is niet aansprakelijk voor defecten aan hardware en software die door Medipulse in opdracht van de opdrachtgevende partij zijn aanschaft.

Artikel 10: Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Medipulse en de door Medipulse bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgevende Partij Medipulse van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgevende Partij vrijwaart Medipulse voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Medipulse toerekenbaar is.
 2. Indien Medipulse uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgevende Partij gehouden Medipulse zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgevende Partij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Medipulse, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Medipulse en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgevende Partij.

Artikel 12: Slotbepalingen

 1. Afwijkingen en aanvullingen op de opdracht zijn slechts geldig en verbindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Op alle opdrachten en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die ter zake van de opdracht of van nadere daarmede in verband staande overeenkomsten mochten opkomen, en waarop deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de kantonrechter te Rotterdam.