Privacyverklaring Medipulse Analytics ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Medipulse Analytics hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Medipulse Analytics gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Medipulse Analytics verzameld in de hoofdzaak geen persoonsgegevens. Gezien de data verzameling via anonieme vragenlijsten plaatsvind, kunnen er persoonsgegevens achter gelaten worden in de vragenlijst. Deze worden echter niet verwerkt en niet opgeslagen.

Dit brengt echter met zich mee dat:

 • Mogelijke persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij altijd zullen vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Medipulse Analytics op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 • Wij onder geen beding werken met cookies.

Mogelijke redenen voor het verzamelen van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Medipulse Analytics verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Klantrelatiebestand
 • Financiële administratie
 • Versturen van nieuwsbrieven en berichten waar u toestemming voor geeft
 • Rapportages

Verstrekking aan derden

Medipulse Analytics laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële of ideële doeleinden. De gegevens die u ons geeft verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten mits deze gegevens volledig geanonimiseerd zijn. Alle data die opgeslagen wordt ten behoeve van Medipulse Analytics zijn ondergebracht bij Tilaa B.V. Postbus 728, 1000 AS, Amsterdam. Deze VPS-hosting biedt volledige bescherming en garandeert data opslag binnen de Europese Economische zone, in lijn met de vernieuwde data wetgeving. De organisatie werkt onder de NL  ISO 27001, ISO 9001, PCI-DSS, NEN 7510 en ISAE 3402 certificeringen.

Bewaartermijn

Medipulse Analytics bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw eventuele persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze data opleveringen, vooral maar niet uitsluitend in de vorm van PDF-bestanden met de finale rapportage;
 • We maken back-ups van de verzamelde data om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle belanghebbenden binnen Medipulse Analytics zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, het veilig opslaan en verwerken van data en de vernieuwde wetgeving omtrent data (AVG)

Contact

Medipulse Analytics is verantwoordelijk voor de verwerking van data die anoniem wordt verzameld. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bovenstaande.

Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft omtrent de data verzameling of werkwijze van Medipulse Analytics, kunt u altijd contact opnemen met info@medipulse.nl

Rotterdam, mei 2018